Monitoring

obszarów

Natura2000

Świętokrzyskie

Monitoring

Raport

Sprawdź obszar

Zgłoś sprawę

  • 27.04.2016; Zespołu przyrodników (mykologów, entomologów, botaników, zoologów) opracowaliśmy nową wersję Standardowego Formularza Danych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Wierzejska. Uzupełniliśmy niekompletne i nieaktualne dane z obecnego SDF o kilkadziesiąt stanowisk roślin, zwierząt i grzybów, zaproponowaliśmy nowy, odpowiadający rzeczywistym granicom opis obszaru. Zidentyfikowaliśmy i opracowaliśmy nową listę zagrożeń dla obszaru oraz zaproponowaliśmy dwukrotne powiększenie obszaru. Jutro dokumentacja opuści nasze biuro i wyruszy do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
  • 15.04.2016 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał Stowarzyszenie M.O.S.T. za stronę w postępowaniu pn. „Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce, zlokalizowanego na gruntach wsi Obice, gm. Morawica oraz Grabowiec, gm. Chmielnik”. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że w związku z planami budowy lotniska toczy się postępowanie w sprawie budowy kopalni wapienia „Kamienna Góra”. W pierwszej wersji raportu o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia obie te inwestycje rozpatrywano wspólnie co było niezgodne z prawem.

 

 

  • Stowarzyszenie M.O.S.T. będące strona w postępowaniu  administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku gr. woj. łódzkiego/gr. woj. świętokrzyskiego  – Przełom/Mniów” przesłało (data wysłania pisma 23.02.2015) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach pismo z uwagami do Raportu Oddziaływania na środowisko dla ww. inwestycji.