Zielona linia

„Zielona Linia” to interwencyjny numer telefonu pod którym możesz zgłosić przypadki naruszania prawa ochrony środowiska, możesz pytać, dowiadywać się jakie kroki podjąć w obronie przyrodniczo cennych miejsc.

 

NUMER TELEFONU ZIELONEJ LINII:  666208916

 

Regulamin „Zielonej Linii”:

Wstęp

Regulamin obejmuje zasady korzystania z Zielonej Linii, uruchomionej przez Stowarzyszenie M.O.S.T. w ramach projektu „Monitoring skuteczności ochrony obszarów Natura 2000 w woj. świętokrzyskim” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Definicje

Zielona Linia – linia telefoniczna dostępna pod numerem telefonu 666208916 należąca do Stowarzyszenia M.O.S.T. realizującego projekt „Monitoring skuteczności ochrony obszarów Natura 2000 w woj. świętokrzyskim”
Operator Zielonej Linii – pracownik Stowarzyszenia M.O.S.T. realizujący projekt, przeszkolony w zakresie przyjmowania zgłoszeń i realizacji interwencji ekologicznych.
Koordynator – osoba zarządzająca projektem nadzoru obywatelskiego będącego w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia M.O.S.T.
Zgłaszający – pełnoletnia osoba fizyczna, przedstawiciel lokalnej fundacji, stowarzyszenia, klubu bądź towarzystwa, osoba prawna lub lokalna jednostka organizacyjna dokonująca zgłoszenia na Zieloną Linię.

§ 1
Cel powołania Zielonej Linii

1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieprzestrzegania zasady integralności i spójności sieci Natura 2000 przez inwestorów.
2. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieprzestrzegania zasady integralności i spójności sieci Natura 2000 przez urzędy administracji rządowej i samorządowej.
3. Przyjmowanie zgłoszeń o braku poprawności przeprowadzania procesu udziału
społeczeństwa w procedurach administracyjnych dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000 i innych dokumentów dotyczących tych obszarów.
4. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących niewłaściwego zachowania przedmiotu ochrony obszarów Natura 2000.
5. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących ochrony przyrody w tym siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową prawem krajowym i Unii Europejskiej.
6. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących udziału społeczeństwa w konsultacjach społecznych w zakresie inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 2
Zakres działania Zielonej Linii

1. Zielona Linia działa w ramach projektu na terenie województwa świętokrzyskiego i z tego obszaru zgłoszenia będą przyjmowane i rozpatrywane w pierwszej kolejności.

2. Operator dopuszcza przyjmowanie zgłoszeń z innych części kraju i ich przekierowanie do Stowarzyszeń bądź Organizacji zajmujących się ochroną przyrody zgodnie z miejscem zgłoszenia interwencji.

3. Operator nadaje każdemu zgłoszeniu priorytet działania zgodnie z zasadami przyjętymi w realizacji projektu i określa je numeracją 1,2,3,4 lub 4.
3.1. Pierwszy (1) priorytet otrzymają sprawy dotyczące obszarów Natura 2000:
– Łysogóry PLH260002 ,
– Ostoja Wierzejska PLH260035,
– Dolina Bobrzy PLH260014,
– Wzgórza Chęcińsko – Kieleckie PLH260041,
– Dolina Nidy PLB260001

3.2. Drugi (2) priorytet otrzymają zgłoszenia z pozostałych obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim.

3.3. Prioryter trzeci (3) otrzymują zgłoszenia dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów oraz cennych siedlisk przyrodniczych z terenu województwa świętokrzyskiego.

3.4 Priorytet czwarty (4) otrzymają zgłoszenia dotyczące Obszarów Natura 2000, ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów oraz cennych siedlisk przyrodniczych z innych części kraju.

§ 3
Przyjmowanie zgłoszeń

1. Obsługa Zielonej Linii będzie trwała nie mniej niż 10 godzin każdego tygodnia.
2. Zgłoszenia na Zieloną Linię będą przyjmowane w dni i godziny ustanowione według comiesięcznego grafiku.
3. Grafik działania Zielonej Linii będzie publikowany przed rozpoczęciem każdego miesiąca na stronie internetowej projektu, stronie internetowej Stowarzyszenia M.O.S.T. oraz w mediach społecznościowych.

4. Zgłaszający przekazuje, a Operator przyjmuje zgłoszenia pod numerem telefonu 666208916
5. Zgłaszający sprawę na Zieloną Linię ma obowiązek podać swoje dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji i/lub adres e-mail, numer telefonu, jak również podać rodzaj sprawy i przedstawić genezę problemu.

6. Jeśli Zgłaszający posiada materiały dotyczące sprawy, po przeprowadzeniu rozmowy na Zielonej Linii, przekazuje je drogą mailową bądź pocztą tradycyjną, celem zapoznania się z nimi przez realizatorów projektu i podjęcia odpowiednich działań.

§ 4
Rozpatrywanie zgłoszeń

1. Operator Zielonej Linii jest odpowiedzialny za zebranie od Zgłaszającego wszystkich niezbędnych informacji dotyczących interwencji.
2. Operator Zielonej Linii jest odpowiedzialny za nadanie sprawie odpowiedniego priorytetu, informując o tym Zgłaszającego.
3. Operator Zielonej Linii jest odpowiedzialny za udzielenia wstępnej porady w temacie, a jeśli takowa wymaga głębszej analizy – ponowny kontakt ze Zgłaszającym po zapoznaniu się ze sprawą.
4. Operator Zielonej Linii po każdej rozmowie sporządza Notatkę Służbową dotyczącą rozmowy i przedstawionego przez Zgłaszającego problemu, a następnie przekazuje ją do Koordynatora Projektu.
5. Po przekazaniu sprawy Koordynatorowi, rozpatrzeniem i interwencją zajmują się realizatorzy projektu „Monitoring skuteczności ochrony obszarów Natura 2000 w woj. świętokrzyskim”.

§ 5
Postanowienia końcowe

Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenia M.O.S.T. danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu „Monitoring skuteczności ochrony obszarów Natura 2000 w woj. świętokrzyskim”, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.