o projekcie

Celem projektu jest kontrola przestrzegania zasady integralności i spójności sieci Natura 2000 przez inwestorów, urzędy administracji rządowej i samorządowej oraz kontrola poprawności przeprowadzania procesu udziału społeczeństwa w procedurach administracyjnych dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000 i innych dokumentów dotyczących tych obszarów. Na podstawie wybranych studiów przypadku obszarów Natura 2000 prześledzimy proces stanu zachowania przedmiotu ochrony, sposobu zagospodarowania przestrzennego, rodzaje inwestycji w granicach obszaru i w sąsiedztwie, jakość i powodzenie udziału społecznego, wpływ wydawanych decyzji środowiskowych na obszary Natura 2000, a także skutki stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Terytorialnie projekt będzie obejmował 5 obszarów Natura 2000 w woj. świętokrzyskim oraz teren bezpośrednio z nim sąsiadujący – w odległości 1000 m od granic obszaru.

Obszary Natura 2000 objęte monitoringiem to:

1. „Dolina Nidy” Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 260001

2. „Dolina Bobrzy” Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk  PLH 260014

3. „Ostoja Wierzejska” Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk PLH 260035

4. „Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie” Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk PLH 260041

5. „Łysogóry” Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk PLH 260002.

Mapa obszarów objętych monitoringiem skuteczności ochrony znajduje się pod linkiem:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=z0BUqIIFRh68.kLTZZHPOWjvs

Ponadto w ramach projektu przeprowadzimy interwencje prawne dla pięciu kolejnych, różnych obszarów Natura 2000 niebędących głównym tematem działań.

W ramach projektu mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mogą uzyskiwać interesujące ich i potrzebne informacje o środowisku za pośrednictwem niniejszego portalu. Porady prawne oraz dotyczące obszarów Natura 2000 można uzyskiwać dzwoniąc na Zieloną Linię, interwencyjny numer telefoniczny.

Zielona Linia działa na zasadach innych linii interwencji kryzysowej. Można tu zgłaszać sprawy oraz będą udzielane podstawowe informacje dotyczące możliwości podejmowania działań przez społeczności lokalne w sprawach związanych ze środowiskiem. Zielona Linia posiada swój regulamin a dane gromadzone są na zasadach określonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Numer Zielonej Linii: 666208916

Efektem projektu będzie dokument diagnozujący stan realizacji prawa ochrony przyrody w odniesieniu do obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim oraz diagnoza jakości udziału społeczeństwa w procedurach środowiskowych.

 

Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T. to organizacja pozarządowa działająca od 2009 roku. Zajmujemy się monitoringiem przyrodniczym, interwencjami przyrodniczymi, badaniami przyrodniczo cennych obszarów, tworzeniem i realizacją projektów czynnej i biernej ochrony przyrody. Działamy na rzecz społeczności lokalnych. Prowadzimy edukację przyrodniczą.

 

most_logo

 

Projekt „Monitoring obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim” realizowany przez Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T. z Kielc, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego, finansowanego z Funduszy EOG

banner