Zgłoś sprawę

Aby zgłosić sprawę związaną z rzeczywistym lub prawdopodobnym naruszeniem prawa ochrony przyrody lub/i naruszeniem prawa do dostępu do informacji o środowisku należy:

1. Zadzwonić pod numer ZIELONEJ LINII 666208916

lub

2. napisać email na adres: biuro@mostedu.org

 

W zgłoszeniu sprawy należy podać:

– imię i nazwisko osoby zgłaszającej;

– dokładną lokalizację miejsca;

– opis problemu

– oczekiwania co do zgłaszanej sprawy.

 

W pierwszej kolejności przyjmowane będą sprawy dotyczące obszarów Natura 2000 objętych monitoringiem w ramach projektu oraz takie, gdzie społeczność lokalna wykazuje inicjatywę i jest skłonna wziąć na siebie ciężar kontaktów z organami odpowiedzialnymi za dany obszar – korzystając z poradnictwa oferowanego przez zespół realizujący projekt.